Algemene Voorwaarden Fraude Film Festival

Hieronder vindt u de toelichting op de algemene voorwaarden die gelden voor alle producten van Stichting Fraude Film Festival.


artikel 1: begripsomschrijving

artikel 2: betaalwijzen

artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst artikel 4: partner- en kortingscodes

artikel 5: tickets

artikel 6: aansprakelijkheid

artikel 7: intellectuele eigendomsrechten

artikel 8: gedragsregels Stichting Fraude Film Festival/ locaties artikel 9: aanvullende bepalingen


Artikel 1: begripsomschrijving

1.1. In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

 • algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden Stichting Fraude Film Festival;
 • cliënt: de partij welke met Stichting Fraude Film Festival een Overeenkomst aangaat;
 • evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een filmvoorstelling of live Event;
 • locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Fraude Film Festival en u als de cliënt tot koop en aflevering van één van de producten van Stichting Fraude Film Festival;
 • partijen: de aanduiding van u als de cliënt en Stichting Fraude Film Festival gezamenlijk;
 • Stichting Fraude Film Festival: Stichting Fraude Film Festival, de partij welke u als de cliënt een overeenkomst mee aangaat;
 • transactienummer: uniek nummer, gekoppeld aan een specifieke aanschaf van de client
 • producten: alle producten die International Film Festival Rotterdam aanbiedt, waaronder tickets.
 • ticket: het toegangsbewijs tot een evenement;
 • codes: een partner – of kortingscode kan op de website worden ingevoerd bij de aanschaf van een ticket voor een programmaonderdeel van Stichting Fraude Film Festival. Het eventuele restbedrag dient direct door de client bijbetaald te worden.


1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere aanschaf van toegangskaarten, zowel middels de website als direct via de organisatie van Stichting Fraude Film Festival.

1.3. Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de locaties zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties verkrijgbaar.artikel 2: betaalwijzen

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

 • Bij aankoop via de website van Stichting Fraude Film Festival: iDEAL. De tickets worden ontvangen per e-mail.
 • Vanaf minimaal 8 tickets middels factuur via de organisatie van Stichting Fraude Film Festival.


artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst 

3.1. Wijze van totstandkoming van de overeenkomst bij betaling middels iDEAL: Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra Stichting Fraude Film Festival de betaling door cliënt heeft ontvangen;

3.2. Wijze van totstandkoming van de overeenkomst bij betaling middels factuur: Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra cliënt de tickets heeft afgenomen via de website van Stichting Fraude Film Festival.

3.3. Het is niet mogelijk om ten aanzien van de definitief tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden.


artikel 4: partner- en kortingscodes 

4.1. Indien de cliënt met betrekking tot zijn tickets wenst te betalen met een code, dan kan de aankoop via de website plaatsvinden. Het eventuele restbedrag dient direct door de cliënt bijbetaald te worden.

4.2. Codes zijn nimmer inwisselbaar voor geld, ook niet in geval van faillissement van Stichting Fraude Film Festival.


artikel 5: tickets

5.1. De door Stichting Fraude Film Festival geleverde tickets zijn en blijven eigendom van Stichting Fraude Film Festival en worden door Stichting Fraude Film Festival aan de cliënt geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Fraude Film Festival nimmer is toegestaan de tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.

5.2. Stichting Fraude Film Festival gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. De cliënt dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via de website van Stichting Fraude Film Festival. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

5.3. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door cliënt door welke oorzaak dan ook.

5.4. Stichting Fraude Film Festival behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, ongedaan te maken voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.


artikel 6: aansprakelijkheid 

6.1. Indien en voorzover het evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie wordt geannuleerd, zal Stichting Fraude Film Festival aan de cliënt nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover aantoonbaar aan Stichting Fraude Film Festival voldaan. Niet vergoed worden eventuele extra kosten welke cliënt heeft betaald voor de diensten van Stichting Fraude Film Festival. Stichting Fraude Film Festival aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6.2 Stichting Fraude Film Festival zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de cliënt en/of derden mocht ontstaan.

Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De cliënt is gehouden regelmatig te controleren of de aanvangstijd ongewijzigd is. De klant dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

6.3. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

6.4. Stichting Fraude Film Festival kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten

gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de locatie.

6.5. Indien en voorzover Stichting Fraude Film Festival tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.

6.6. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, terreurdreiging, oorlogsgevaar en oproer, epidemieën, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Stichting Fraude Film Festival verlangd kan worden.


artikel 7: intellectuele eigendomsrechten 

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Stichting Fraude Film Festival alsmede met betrekking tot de door Stichting Fraude Film Festival gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Stichting Fraude Film Festival. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Fraude Film Festival.

7.2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/ of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.


artikel 8: gedragsregels Stichting Fraude Film Festival / locaties

8.1. De cliënt zal zich dienen te houden aan door Stichting Fraude Film Festival en de houder van de locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het evenement waarvoor Stichting Fraude Film Festival de tickets levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:

 • Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de locatie en tevens is het verboden om ook daadwerkelijk opnames te maken van
 • films, video, en ander auteursrechtelijk beschermd werk.
 • Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement en/of de locatie; de organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het evenement bij het betreden van de locatie te fouilleren. De organisator en de houder van de locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de locatie te weigeren;

 • Stichting Fraude Film Festival en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het evenement de toegang tot de locatie te weigeren indien en voorzover zou blijken dat het ticket niet is verkregen via Stiching Fraude Film Festival;

 • Stichting Fraude Film Festival en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen;

 • Stichting Fraude Film Festival en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.


artikel 9: aanvullende bepalingen 

9.1. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

9.2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

9.3 Eventuele klachten van cliënten naar aanleiding van de Stichting Fraude Film Festival geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van Stichting Fraude Film Festival (info@fraudefilmfestival.nl), welke zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na ontvangst van de klacht niet zal overschrijden.

9.4. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

9.5. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan het Fraude Film Festival om zijn/haar foto’s te mogen opslaan, verwerken en gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden.


versie 29 september 2021