Privacyverklaring Fraude Film Festival

 Deze Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Fraude Film Festival (hierna ‘FFF’). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

Doeleinden voor verwerking van uw persoonsgegevens

 FFF verwerkt door middel van de website verschillende persoonsgegevens van u, afhankelijk van de reden waarom u van de website gebruikmaakt. FFF verwerkt onder meer persoonsgegevens via de website:

 • om u de mogelijkheid te bieden toegangskaarten te bestellen, al dan niet in groepen, en om uw aanschaf te verwerken en u te informeren over eventuele wijzigingen en het verloop ervan.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mailnieuwsbrieven.
 • om uw voordracht voor nominatie voor de Anti Fraude Award te verwerken.

 

Rechtsgronden voor verwerking van uw persoonsgegevens

Voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. In dat kader kan FFF uw persoonsgegevens verwerken op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • u hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FFF rust. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van de boekhouding van FFF, fiscale verplichtingen, verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen en verplichtingen op grond van andere dwingende wet- en regelgeving;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FFF of van een derde, indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de geldende (privacy)wet- en regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan:
  • het (kunnen) verrichten van de bedrijfsactiviteiten van FFF;
  • het (kunnen) verrichten van andere ondersteunende of nauw verwante activiteiten van FFF, zoals fraudebestrijding, intern marktonderzoek en direct marketing, het maken van studies, modellen en statistieken, het verdedigen van de rechten van FFF bij geschillen, en het verzorgen en verbeteren van de website van FFF; in het kader waarvan het noodzakelijk kan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor reeds genoemde doeleinden.


Persoonsgegevens die worden verzameld:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens, zoals IBAN en rekeningnummer (als via de website een ticket wordt gereserveerd)

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door FFF niet aan derden verstrekt, behoudens de verwerkers die door haar zijn ingeschakeld voor het opslaan, beheer en onderhoud van de website, alsmede de daarop aangeboden faciliteiten, zoals het online aankopen van een toegangsticket. Tussen FFF en deze verwerkers zijn adequate verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen. De verwerkers van FFF mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken. In sommige gevallen is FFF wettelijk gehouden om bepaalde persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


De doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen

Met het oog op de hiervoor reeds genoemde doeleinden kan FFF uw persoonsgegevens verstrekken aan personen of organisaties die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie. Dit zijn zogenoemde ‘derde landen’.

De Europese Commissie heeft beslist dat een aantal derde landen een passend beschermingsniveau biedt ten aanzien van uw persoonsgegevens. Een lijst van deze landen is te raadplegen op de website van Europese Commissie.

 Het is ook mogelijk dat derde landen geen passend beschermingsniveau bieden ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien FFF uw persoonsgegevens doorgeeft aan personen of organisaties in dergelijke landen, dan zal FFF passende waarborgen bieden met het oog op de veiligheid van uw persoonsgegevens, voor zover het op grond van de wet noodzakelijk is dergelijke waarborgen te bieden. Zo is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk passende waarborgen te bieden als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte van uw persoonsgegevens, nadat u bent ingelicht over de risico’s daarvan. 

Wilt u weten of – en, zo ja, welke – passende waarborgen zijn getroffen? Neemt u dan contact met ons op.

 

Bewaringstermijn van uw persoonsgegevens

 FFF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

 • De persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van een toegangsticket of een voordracht voor nominatie voor de Anti Fraude Award worden na verloop van twaalf maanden ofwel verwijderd ofwel omgezet naar geaggregeerde (niet herleidbare) gegevens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt voor analytisch en statistisch onderzoek.
 • De persoonsgegevens die betrekking hebben op uw aanmelding voor een nieuwsbrief worden nadat u bent uitgeschreven na zes maanden verwijderd of geaggregeerd (de gegevens zijn dan niet langer herleidbaar).
 • Betalingsgegevens: deze gegevens worden voor fiscale doeleinden verwerkt en dienen daarom zeven jaar te worden bewaard.

 

Doorklikken naar andere sites

Op de pagina's van de FFF-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. FFF draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. FFF raadt u dan ook het beleid of statement, de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-FFF-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van FFF.

 

Google Analytics

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.


 Uw rechten

 U heeft het recht ons schriftelijk te verzoeken om, voor zover Stichting Fraude Film Festival voor de verzameling van deze gegevens Verantwoordelijke is:

 • Inzage in uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Wissing van uw persoonsgegevens.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).
 • Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens (uitsluitend) is gebaseerd op uw toestemming: het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Uw eventuele verplichtingen tot het verstrekken van uw persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan

U kunt wettelijk of contractueel verplicht zijn tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens. Daarnaast kan het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens voor FFF een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het sluiten van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld naam-, adres- en woonplaatsgegevens). Als dit het geval is, dan zal FFF u hiervan op de hoogte stellen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan onder meer tot gevolg hebben dat FFF geen overeenkomst met u aangaat, of – indien tussen u en FFF al een overeenkomst is gesloten – kan gevolgen hebben voor de overeenkomst tussen u en FFF.

 

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

 FFF maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit). FFF kan evenwel besluiten hier in de toekomst wel gebruik van te maken, indien en voor zover:

 •  dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en FFF;
 • dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, mits hierin is voorzien in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
 • dit berust op uw uitdrukkelijke toestemming; in welk geval FFF u hierover vooraf zal informeren, onder meer over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

 

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

 Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via

 Stichting Fraude Film Festival Adriaan Dortsmanplein 3 1411RC Naarden

Telefoon: 035 6946111

Email: info@fraudefilmfestival.nl

U ontvangt na uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

  

Wijzigingen

 FFF behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

  

Laatste update: 6 juni 2018